Týdenní plán od 22. 1. do 26. 1. 2024

Český jazyk

 • Mluvnické kategorie u podstatných jmen
 • Slovní druhy, shoda podmětu s přísudkem

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Desetinná čísla
 • Plošné jednotky – převádění, ar, ha
 • Trojúhelníky

Vlastivěda

 • Evropa rostliny a živočichové

Přírodověda

 • Tropický a subtropický pás

Informatika

 • Tvary, skládání obrazce, psaní všemi deseti

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Trpaslíci

Hudební výchova

 • Nácvik nové písně

Tělesná výchova

 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

Kontrola přípravy na výuku, pomůcky do geometrie.

Další týden – 31. 1. vysvědčení, 1. 2. kino, 2. 2. pololetní prázdniny

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Jazyk český – opak. shoda , podstatná jména ,

Matematika – desetinná čísla , deset. čísla , zápis

Přírodověda – kvíz , tropický pás , doplň , podnebné pásy

Vlastivěda – ostrovy , povrch , vodstvo , světadíly , podnebné pásy -video , tropický pás ,subtropický pás

Back To Top