Týdenní plán od 27. 9. do 1. 10.

Český jazyk

 • Opakování vyjmenovaných slov
 • Odvozování předponami a příponami

Český jazyk – sloh

 • Popis předmětu

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Jednotky délky a hmotnosti
 • Násobení a dělení
 • Slovní úlohy
 • Ge: čtverec, obdélník, vlastnosti úhlopříček

Vlastivěda

 • Tereziánské a josefínské reformy
 • Národní obrození

Přírodověda

 • Výtrusné rostliny
 • Semenné rostliny

Pracovní činnosti

 • Maketa budovy – karton

Výtvarná výchova

 • Strom pohádek

Hudební výchova

 • Kánon

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

Neustále řešíme zapomínání, žádám o kontrolu pomůcek, sešitů, knih.

                                          Grčková Ludmila, třídní učitelka 

Back To Top