Týdenní plán od 27. 5. do 31. 5.

Český jazyk

 • Věta jednoduchá a souvětí
 • Vyjmenovaná slova a slovní druhy – opakování
 • Čtení ze svých knížek

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba
 • TEST UNIT 9
 • Otázky + odpovědi

Matematika

 • Jednotky času
 • Písemné násobení, opak. sčítání a odčítání
 • Geo – rýsování trojúhelníků

Prvouka

         Člověk

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Ilustrace k pohádce

Hudební výchova

 • Poslech hudby, opakování písní 3.roč., hudební nauka

Tělesná výchova

 • Atletické disciplíny, vybíjená, košíková

Doplňující informace pro rodiče

V úterý 28.5. jedeme do divadla do Opavy po první vyučovací hodině – návrat do 12.30hodin.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top