Týdenní plán od 27. 3. do 31. 3. 2023

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova
 • Slovní druhy
 • Podstatná jména

Český jazyk – sloh

 • Písemná slohová práce

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Písemné počítání ve všech počet. operacích
 • Převody jednotek
 • Slovní úlohy
 • Osová souměrnost

Vlastivěda

 • Přemyslovská knížata
 • Karel IV.

Přírodověda

 • Ekosystém lidská obydlí
 • Domácí mazlíčci

Informatika

 • Psaní Zav
 • Multimediální využití počítače

Pracovní činnosti

 • Lidová tvořivost

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení chápání vztahu historie a součastnosti

Hudební výchova

 • Národopisné zvyklosti a písně podle krajů

Tělesná výchova

 • Pohybové hry, míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

Příprava na výuku – mít pomůcky a vše na lavici podle rozvrhu, nezapomínat sešity apod.

Na konci dubna bude opět čarodějnický rej – připravujte kostýmy. Vybíráme na školní výlet! Prosím o zakoupení pentilky a tuhy do ní a kružítka.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Matematika Jazyk český – podstatná jména Vlastivěda – Přírodověda
Převody jednotek Vyjmen. slova, První Přemyslovci Přírodní společenstva
Písemné násobení Sloh – Doplň vypravování (skolasnadhledem.cz), Vznik českého království Les, les1,louka, louka 1 ,
Back To Top