Týdenní plán od 20. 3. do 24. 3. 2023

Český jazyk

 • Koncovky podstatných jmen podle vzorů
 • Kontrolní cvičení k učivu o podstatných jménech – určování, skloňování
 • Četba ukázek s porozuměním – vlastní ilustrace

Český jazyk – sloh

 • Referát o přečtené knize

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Písemné násobení, dělení – kontrolní cvičení
 • Jednotky délky, objemu, hmotnosti a času
 • Geo – obvod čtverce a obdélníka

Vlastivěda

 • Počátky křesťanství, české království
 • Panovníci z rodu Přemyslovců

Přírodověda

 • Ekosystém park
 • Opakování – ekosystém lesa, pole, louka

Informatika

 • Psaní Zav, malování v 3D, opis textu a úprava

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Ilustrace ke knize, ilustrátoři dětských knih

Hudební výchova

 • Intonace podle not, notový zápis písní, rytmus – pohyb k písním

Tělesná výchova

 • Gymnastika, pohybové hry, míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

V následujícím týdnu budeme psát opakovací cvičení v jednotlivých předmětech podle učiva, sledujte zadaná cvičení na procvičování a úkolníčky žáků.

Vybíráme 600 Kč na školní výlet – 20. 6.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Jazyk český Podstatná jména – koncovky Diktát Podstat. jména Vyjmen. slova Slovní druhy
Matematika Písemné násobení Jednotky Rovnice Objem Jednotky hmotnosti
Přírodověda Lidská obydlí – zvířata Park Park Jarní byliny Poznávej
Vlastivěda Test Otázky k opakování Pověsti První Přemyslovci Video
Back To Top