Týdenní plán od 26. do 30. září 2011

Český jazyk

 • Věta jednoduchá a souvětí, používání spojek.
 • Psaní y, ý, i, í, po tvrdých a měkkých souhláskách.
 • Uč. str. 15 a PS
 • Psaní – písmena r, n, m a slova s těmito písmeny(Písanka str. 7, 8).
 • Čtení – hlasité čtení s přednesem, čtení bez domácí přípravy.
 • Slohový výcvik – mluvní cvičení.

Anglický jazyk

 • Předměty v pouzdře a aktovce.
 • Uč.str. 8

Matematika

 • Opakování násobilky do 50, násobení a dělení.
 • Řešení slovních úloh o n – více, o n – méně.
 • Sčítání a odčítání do 100.
 • Bod, přímka, polopřímka.

Prvouka

 • Cesta do školy – práce ve skupinách.

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se – státní svátek.

Výtvarná výchova

 • Práce s linií – kukuřice(tuš).

Hudební výchova

 • Poslech – Ilja Hurník, Kolovrátek.
 • Noty – celá, půlová, čtvrťová, osminová.
 • Písnička Notám diví se náš klouček.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím, dohlédněte, aby děti denně nosily školní pomůcky – pravítko, nůžky. Do kufříku na Vv potřebujeme vodové barvy, kulatý štětec(č.8), plochý štětec, hadřík, lepidlo, 10 špejlí, jehlu s velkým ouškem, nit bílou, vyšívací bavlnku.
 • Ve středu 28. září je státní svátek – Den české státnosti.

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Prvouka                             
Slovní druhy Duchové Silniční bezpečnost         
Značení hlásek Houpačka Dopravní značky
Tvrdé a měkké souhlásky Zeď  
Křížovky Talíře  

 Jitka HLaváčková, třídní učitelka

Back To Top