Týdenní plán od 26. 4. do 30. 4. 2021

Český jazyk

 • Procvičování pravopisu
 • Opakování – homonyma, synonyma, antonyma
 • Souvětí a spojovací výrazy
 • Příslovce

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Dle vyučující JČ

Matematika

 • Dělení a násobení desetinných čísel
 • Přímky rovnoběžné a kolmé

Vlastivěda

 • Orientace na mapě
 • Opakování probraných krajů

Přírodověda

 • Smyslová soustava

Informatika

 • Vyhledávání informací
 • ZAV

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem – koláž

Výtvarná výchova

 • Malířství – krajina, portrét,

Hudební výchova

 • Poslech
 • Hudební hádanky

Tělesná výchova

Dopravní výchova

slepá mapka slovní druhy
Severní Čechy – opakování příslovce
opakování dělení shoda
Back To Top