Týdenní plán od 26. 4. do 30. 4. 2021

Český jazyk

 • Párové souhlásky b-p
 • Párové souhlásky d-t
 • Procvičování slovních druhů
 • Opakování a procvičování probraného učiva

Čtení

 • Plynulé čtení s intonací
 • Čtení s porozuměním – pracovní listy
 • Čtení  z vlastní knihy

Psaní

 • Opis a přepis
 • Diktát krátkých vět

Matematika

 • Násobení, dělení třemi
 • Procvičování násobení, dělení dvěma
 • Početní výkony se závorkou
 • G: měření na cm a mm, rýsování úseček

Prvouka

 • Projektový den – Čarodějnice
 • Hospodářská zvířata – test

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem – kočka, netopýr

Výtvarná výchova

 • Kresba čarodějnice

Hudební výchova

 • Poslech písně Pět Ježibab
 • Pohybové, rytmické ztvárnění

Tělesná výchova

 • Pobyt venku – slalom na koštěti

Doplňující informace pro rodiče

 • Tento týden prezenční výuka, testování dětí proběhne v pondělí a čtvrtek – prosím o nahlášení, pokud byste chtěli být přítomni u testování ( nutno přijít do školy v 7.20 hod.!)
 • Nezapomeňte dětem zkontrolovat a dát do pořádku pomůcky do školy ( sešity, psací tabulku, fix, ostrouhané pastelky, tužky, malá + velká fólie, vypracované pracovní listy)
 • Prosím také o každodenní dohled nad chystáním pomůcek do školy (děti často zapomínají učebnice doma)
 • Tento týden proběhne projektový den ve škole  – čarodějnice – bližší informace zašlu na EduPage
 • Od 30. 4. čarodějnická stezka (informace na webu školy)

Kateřina Vergu, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI

Čj M Prv + Hv
B-P  trénuj pravopis Dělení 3 Pálení čarodějnic
D – T  trénuj Správně vypočítej – : 3 Malá čarodějnice – filipojakubská noc
Kartičky D-T Zašifrovaná slova +, – do 100 Pět ježibab – píseň
Slovní druhy – procvičování Dělení 3 – pexeso
Násobení a dělení třemi
Back To Top