Týdenní plán od 25. 9. do 29. 9. 2023

Český jazyk

 • Mluvnice: Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, mě, vě. Psaní párových souhlásek uvnitř a na konci slov. Uč. str. 13-16
 • Sloh: Pozdrav, představení se. Uč. str. 12
 • Čtení: Obrázkové čtení básniček, recitace s přednesem, plynulé čtení z čítanky. Čítanka str. 13-16
 • Psaní: Opis a přepis, písanka str. 6-8

Anglický jazyk

 • Revision unit 1

Matematika

 • Násobení číslem 6. PS 6. díl str. 43-44
 • Procvičování násobení čísly 2, 3, 4, 5 , 10, slovní úlohy. PS str. 6
 • Sčítání a odčítání do 100
 • G: Bod, přímka, bod na přímce. PS G str. 2 a 3

Prvouka

 • Pravidla slušného chování – ohleduplnost, etické chování, zvládání vlastní emocionality
 • PS str. 6-7

Pracovní činnosti

 • Podzimní výstava výpěstků

Výtvarná výchova

 • Ředitelské volno

Hudební výchova

 • Nácvk písně Ach, synku, synku
 • Poslech: Kolovrátek, Ilja Hurník

Tělesná výchova

 • Hry – umět se smířit s porážkou.

Doplňující informace pro rodiče:

 • 26. 9. –  podzimní výstava, bližší informace na Edupage.
 • 28. 9. – státní svátek.
 • 29. 9. – ředitelské volno.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA   
Jazyk český Matematika Prvouka HV
Di, ti, ni/dy, ty, ny Pětiminutovka  (nás. a děl.) Chodec – test Ach, synku, synku
Párové souhlásky Pětiminutovka (+ a -) Pravidla pro chodce a cyklisty Ach, synku, synku
Dě, tě, ně + a – do 100
Bě, pě,vě, mě Hledej chybu
Najdi vetřelce
Násobení 6
Trénuj násobení 6
Násobilka 6
Back To Top