Týdenní plán od 18. 9. do 22. 9. 2023

Český jazyk

 • Mluvnice: řazení slov podle abecedy, psaní u/ú/ů., psaní i/í po měkkých souhláskách , psaní y/ý po tvrdých souhláskách. Uč. str. 9-11.
 • Sloh: vypravování.
 • Čtení: plynulé čtení z čítanky, společná četba, prezentace knihy. Čítanka str. 8-12.
 • Psaní: procvičování psaní písmen f, h, k. Opis a přepis slov a krátkých vět.

Anglický jazyk

 • Basic phrases: How are you? I’m fine. Who’s this? It’s …, How old are you?

Matematika

 • Písemné a pamětné sčítání a odčítání do 100.
 • Násobení a dělení čísly 0, 1, 2, 3, 4, 10.
 • Slovní úlohy.
 • G: Čáry, bod.

Prvouka

 • Cesta do školy.
 • Emoce.
 • PS str. 4-6.

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem – kvalita stříhání.

Výtvarná výchova

 • Podoby přírody – podzimní obloha (Draci z nabarvených papírů).

Hudební výchova

 • Notová osnova, houslový klíč.
 • Nácvik písně Beskyde, Beskyde.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.

Doplňující informace pro rodiče

 • 19. 9. – Plavecký výcvik. Do školy budou děti potřebovat pouzdro, lepidlo a nůžky do PV, svačinu a čip do školní jídelny.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

 

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA   
Jazyk český Matematika Prvouka HV
Psaní u, ů, ú Násobení a dělení 2 Dopravní značky Beskyde, Beskyde
Tvrdé a měkké slabiky Násobení a dělení 3 Pravidla pro chodce a cyklisty Beskyde, Beskyde
Posloupnost vět Násobení a dělení 4 Chodec
Samohlásky u/ú/ů, dvojhlásky Sčítání do 20 s přechodem Chodec – test
Odčítání do 20 s přechodem
Sčítání do 100
Pětiminutovka (+ a -)
Pětiminutovka  (nás. a děl.)

 

Back To Top