Týdenní plán od 25. 5. do 29. 5. 2015

 

Český jazyk

 • Souvětí, věta jednoduchá
 • Určování slovních druhů
 • Opakovací cvičení z mluvnice

Český jazyk – sloh

 • Telefon. rozhovor a textové zprávy

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba
 • Present continuous, negative

Matematika

 • Procvičování učiva o deset. číslech
 • Převody jednotek
 • Slovní úlohy
 • Geo – konstrukční úlohy

Vlastivěda

 • Jižní Morava a Střední Morava
 • Pracovní listy a úkoly k učivu
 • Orientace na mapě

Přírodověda

 • Soustava nervová – opak.
 • Soustava rozmnožovací
 • Péče o zdraví a první pomoc

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Nástěnné hodiny

Hudební výchova

 • Píseň a hudeb. teorie

Tělesná výchova

 • Příprava na atletiku – běh 60 m, hod kriket. míčkem, podle počasí míčové hry v tělocvičně

Doplňující informace pro rodiče

Opakování učiva do všech předmětů – budou se psát testy a písemné práce!

Kontrola učebnic a pomůcek do vyuč. a klasifikace na Elce.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Doplňující cvičení k učivu

Jazyk český Matematika Vlastivěda Přírodověda
Opakuj Obvody Morava Rozmnož. soustava
Věta a souvětí Opakuj Slepá mapa Člověk

 

Back To Top