Týdenní plán od 24. 2. do 28. 2.

Český jazyk

 • Skloňování přídavných jmen uč. str. 96 – 103
 • PS 1 – str. 30, 31
 • Shoda přísudku s podmětem

Český jazyk – sloh, Lv

 • Referáty o přečtených knihách, čtenářský sešit
 • Vyplňování tiskopisů
 • Osnova vypravování – obrázková – PS 2 str. 32

Anglický jazyk

 • Nedodáno

Matematika

 • Desetinná čísla – zaokrouhlování, porovnávání, sčít. a odčítání uč. str. 52 – 56
 • Slovní úlohy
 • G – vlastnosti trojúhelníku, tělesa (krychle, kvádr), PL – 49, 50

Vlastivěda

 • Evropské státy a jejich města
 • Procvičování a opakování učiva – PC – výukové programy
 • Evropská unie uč str. 20 – 26

Přírodověda

 • Dýchací a oběhová soustava – uč, str. 58, 59
 • Výukové programy, odkazy na procvičování učiva – PC

Pracovní činnosti

 • Pokračování – vyšívání

Výtvarná výchova

 • Dokončení výkresů
 • Prostorové vytváření

Hudební výchova

 • Zpěv vybrané písně, karaoke
 • Poslech G. F. Handel – Vodní hudba (CD č. 25)

Tělesná výchova

 • Gymnastika
 • Vybíjená – turnaj

Informatika

 • Psaní všemi deseti – příprava na soutěž
 • Práce s textem a obrázkem

 

Doplňující informace pro rodiče

Ještě stále nemají všichni žáci uhrazen poplatek 50 Kč na pomůcky do Vv a 40 Kč na výrobu keramické kachle. Kontrolujte dětem domácí úkoly a dbejte na přípravu do vyučování, nezapomínejte na omluvenky!

Třidní učitelka Alena Václavíková

 

Odkazy na procvičení učiva

Český jazyk

 Matematika  Vlativěda  Přírodověda
 Shoda přísudku s podm.  Jednotky délky  Státy Evropy  Dýchací soust.
 Shoda př. s několinás. p.  Obsah a obvod  Evropa  Oběhová soust.
 Přídavná jména  Čtvercová síť  Evrop. unie  Dýchací s. 2
 Druhy přídav. jmen  Zajímavá mat.    Oběhová s. 2
Back To Top