Týdenní plán od 24. 11. do 28. 11. 2014

Český jazyk

 • Opakování a procvičování slov po obojetných souhláskách
 • Hádanky a texty zpaměti

Český jazyk – sloh

 • Popis

Anglický jazyk

 • Otázky a krátké odpovědi, sloveso to be

Matematika

 • Písemné sčítání a odčítání
 • Slovní úlohy
 • Převody jednotek – délky, hmotnosti, objemu
 • G: rýsování rovnoběžek

Vlastivěda

 • Minulost naší obce, pověsti místní a pověsti okolní

Přírodověda

 • Příroda v zimě, opakování učiva ekosystém les

Pracovní činnosti

 • Zhotovení hračky

Výtvarná výchova

 • Řešení dekorativní plochy symetricky

Hudební výchova

 • Nácvik písní k divadelnímu představení
 • Poslech ukázek z hudebních děl

Tělesná výchova

 • Roznožka

Doplňující informace pro rodiče

 

 

Zdenka Závodná, třídní učitelka

 Jazyk  český                                Matematika                          Vlastivěda               
Vyjmenovaná slova po  s ( puzzle)  Násobení a dělení do 100   Pověsti z okolí          

Vyjmenovaná slova po s

(střílečka)

Písemné sčítání a odčítání do 10000    
Vyjmenovaná slova po v( puzzle) Slovní úlohy    
Vyjmenovaná slova po v (střílečka)      
Back To Top