Týdenní plán od 24. 11. do 28. 11. 2014

Český jazyk

 • Samohlásky krátké a dlouhé, dvojhlásky au, ou.

Čtení

 • Výtvarný doprovod k přečtenému textu, řešení hádanek.
 • Čtení s porozuměním.

Psaní

 • Přepis, opis, diktát slov a krátkých vět.

Matematika

 • Číselný obor do 100 – porovnávání čísel, orientace na číselné ose, sčítání a odčítání celých desítek.
 • Bod, úsečka, geometrická tělesa.
 • Procvičování sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky.

Prvouka

 • Rodina.

Pracovní vyučování

 • Výtvory z krabiček.

Výtvarná výchova

 • Poznávání tvarů a funkcí lidských vátvorů.

Hudební výchova

 • Rytmický doprovod písně.
 • Noty, notová osnova.

Tělesná výchova

 • Plavání.

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve středu 26. 11. jedeme plavat.
 • Ve středu je sběrný den – vybíráme baterie, nefungující el. spotřebiče.
 • Denně kontrolujte s žáky pomůcky.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Český jazyk

Matematika

 u, ú, ů  Sčítání desítek
 Procvičování  Odčítání desítek
Back To Top