Týdenní plán od 23. do 27. května 2011

Český jazyk

 • Uč. str. 102-103
 • Párové souhlásky Z-S, Ž-Š
 • Vypravování podle časové posloupnosti
 • Procvičování měkkých a tvrdých souhlásek
 • Opakování slovních druhů

Čtení

 • Nácvik tichého čtení
 • Orientace v textu
 • Vyhledávání informací z textů

Psaní

 • Písanka str. 28

Matematika

 • PS str. 2
 • Upevňování násobení a dělení čísly 2 – 4
 • Písemné sčítání a odčítání
 • Pamětné sčítání a odčítání do 100

Prvouka

 • Na poli, na louce – změny přírody
 • Ochrana a tvorba životního prostředí

Pracovní vyučování

 • Práce s přírodním materiálem

Výtvarná výchova

 • Vyjadřování se podle představ a fantazie

Hudební výchova

 • Noty

Tělesná výchova

 • Chůze a běh po vyznačené trase
 • Hod, skok z místa, běh

Doplňující informace pro rodiče

 • Cena za fotku třídy 25,- Kč.
 • V případě příznivého počasí budeme nadále chodit v hodinách Tv ven. Prosím, dejte dětem vhodnou obuv.

PROCVIČUJ SI UČIVO

 
Jazyk český Matematika
Měkké a tvrdé souhlásky Násobení
Druhy vět Násobení a dělení
Párové souhlásky Křížovky
Testy Dělení

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

 

Back To Top