Týdenní plán od 23. 5. do 27. 5. 2022

Český jazyk

 • Souvětí – spojovací výrazy
 • Stavba věty
 • Shoda přísudku s podmětem
 • Práce s textem

Sloh

 • Vyprávění – školní výlet

Matematika

 • Aritmetický průměr
 • Zlomky
 • Slovní úlohy
 • G –  grafický součet a rozdíl úseček

Vlastivěda

 • Život po 30 leté válce
 • Marie Terezie

Přírodověda

 • Ekosystémy
 • Dopravní výchova

Pracovní činnosti

 • Prostorové vytváření

Výtvarná výchova

 • Zachycení přírody

Hudební výchova

 • Nácvik písně
 • Poslech ukázek

Tělesná výchova

 • Atletika – běh, skok
 • Míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top