Týdenní plán od 23. 4. do 27. 4. 2012

Český jazyk

 • Podmět rodu středního.
 • Vyjmenovaná slova, doplňování.
 • Koncovky podstatných jmen.
 • Učebnice str. 118-119.

Český jazyk – sloh

 • Bohatost vyjadřování, slovní zásoba.

Český jazyk a literatura

 • Dramatizace pohádky.
 • Čítanka str. 114-118.

Informatika

 • Kvalifikovaná práce s klávesnicí.

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba – čísla do 100.
 • Sloveso have got i zápor.
 • Doplňování do vět a jejich překlad.
 • Pracovní sešit str. 46-47.

Matematika

 • Zlomky.
 • Poloviny, čtvrtina, třetina, pětina, desetina.
 • Složené slovní úlohy.
 • GE: rovnoběžníky.

Vlastivěda

 • Život ve středověku.
 • Jan Hus.
 • Učebnice str. 28-32.

Přírodověda

 • Dokončení ekosystému lidská obydlí.
 • Domácí mazlíčci.
 • Den Země.

Pracovní činnosti

 • Dokončení korunovačních klenotů.

Výtvarná výchova

 • Čarodějnice.

Hudební výchova

 • Poslech hudebních ukázek.

Tělesná výchova

 • Průpravná cvičení pro atletickou činnost.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí 30. 4. se neučíme, pro děti je připraven program se soutěžemi – nachystejte kostým čarodějnice. Oblékneme a přizdobíme se ve třídě a pak odlétáme.
 2. V úterý 1. 5.  je státní svátek.
 3. Ve čtvrtek 10. 5. se budou konat informační třídní schůzky od 15.30 do 17.30 hodin ve 4. B.
 4. Známky a informace naleznete na Moje EL-KA.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Rod, číslo, pád, vzor Pověs opici Sloveso mít -have
Větné vzorce Přiřaď zlomek Věty s have got
Věta jed. a souvětí Převody jednotek Věty s to be
Vyjmenovaná slova Zlomky Sloveso have got 
Koncovky podst. jmen  Znázornění zlomků Slovní zásoba
PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA Číslovky 
Zvířata Lucemburkové Hledej číslo 
Lidská obydlí  Karel IV.   
  Přemyslovci – domino  

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top