Týdenní plán od 23. 3. do 27. 3. 2015

 

Český jazyk

 • Číslovky
 • Druhy číslovek, skloňování základ. číslovek
 • Synonyma, antonyma, homonyma

Český jazyk – sloh

 • Dopis, zpráva na záznamníku

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba
 • There is, there are

Matematika

 • Jednotky času, délky, hmotnosti, objemu – procvičování
 • Geo – porovnávání úhlů, osa úhlu, osově souměrné útvary

Vlastivěda

 • Polabí
 • Severovýchodní Čechy

Přírodověda

 • Třídění rostlin a živočichů
 • Bezobratlí
 • Ochrana přírody a živočichů v období jara

Pracovní činnosti

 • Příprava svačiny

Výtvarná výchova

 • Pokračování v práci z minulé hodiny

Hudební výchova

 • Písnička o jaru
 • Hudební nástroje
 • Poslech

Tělesná výchova

 • Pohybové hry, gymnastika, rychlá chůze střídání s během, míč. hry

Doplňující informace pro rodiče

Doplňující informace k učivu vlastivědy mají žáci na Elce, prosím o kontrolu cvičebních úborů – hlavně tenisek, během dalších dní budeme podle možnosti chodit na Tv ven – žáci potřebují vhodný cvičební úbor.

Kontroluje známky a přípravu na vyuč. – psaní úhledných zápisů v sešitech.

Od 2.4. do 7.4. mají žáci velikonoční prázdniny.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Jazyk český Matematika Vlastivěda Přírodověda
Zájmena Jednotky Střed. Čechy Přečti si
Číslovky Deset. čísla Východní Čechy Doplň
Back To Top