Týdenní plán od 23. 11. do 27. 11. 2020

Čtení

 • Slabiky SI,LI,MI,PI
 • Hláska a písmeno Y, y, slabiky SY,LY, MY, PY
 • Čtení slabik, slov, vět
 • ŽA str. 68 až 76

Psaní

 • Psaní písmen a, á, o, ó, i, u, ú, ů
 • ŽA str. 67,69, 71, 73, 75

Matematika

 • Psaní číslice 6
 • Obor čísel 0 až 6
 • Porovnávání, umístění na číselné ose, počet prvků
 • Rozklad čísla 6
 • PS str. 25, 26, 27, 28

Prvouka

 • Příbuzenské vztahy
 • Zaměstnání rodičů
 • PS str. 25, 26

Pracovní vyučování

 • Tvoření z odpadového materiálu, týpí

Výtvarná výchova

 • Vytváření prostorových útvarů

Hudební výchova

 • Rytmická cvičení

Tělesná výchova

 • Vycházka

Doplňující informace pro rodiče

 • Ještě tento týden jedeme v režimu jako minulý týden.
 • Prosím o kontrolu pouzdra a všech slabik ve složce.

Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka
Čteme písmena Počítej příšerky Společné hry v rodině
Hláska a písmeno Y Uspořádání čísel
Slabiky Sčítání do 6
Čteme slova Berušky
Back To Top