Týdenní plán od 22. do 26. listopadu

Český jazyk

 • dvojhlásky au, ou, eu
 • opakování samohlásek
 • tvrdé souhlásky
 • str. 46-48

Čtení

 • hádanky a pranostiky
 • čtení s porozuměním

Psaní

 • dodržování správných tvarů písmen
 • str. 26-27

Matematika

 • sčítání celých desítek
 • opakování +, – s přechodem přes 10
 • slovní úlohy
 • druhy čar
 • str. 11-12

Prvouka

 • zásady společenského chování, tolerance
 • práva a povinnosti žáků naší školy
 • vztahy v rodině

Pracovní vyučování

 • práce s papírem

Výtvarná výchova

 • řešení ploch při hře s linií – rovnoběžnost, křížení

Hudební výchova

 • noty, notová osnova

Tělesná výchova

 • plavání

Doplňující informace pro rodiče

 

Back To Top