Týdenní plán od 22. do 26. dubna 2013

Čtení

 • Hlasité čtení se správnou intonací vět
 • Dramatizace textu
 • Vyvození čtení slabik DI, TI,NI A DĚ, TĚ, NĚ
 • Slabikář str.102-107

Psaní

 • Opis, přepis, diktát – přesnost, oprava
 • Vyvození písmen ž, Ž, ř, Ř, g, G
 • Písanka str. 15-21

Matematika

 • Procvičování sčítání aodčítání do deseti (odbourávání počítání na prstech)
 • Odčítání v oboru čísel do 20 (12-2)
 • Slovní úlohy – znázornění, zápis a výpočet, odpověď (správná formulace odpovědi)
 • PS str. 10-12

Prvouka

 • Rok a roční období, měsíce v roce – umět je vyjmenovat
 • PS str. 54 a 55

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem – holubička (dokončení)

Výtvarná výchova

 • Hry dětí na jaře – kresba

Hudební výchova

 • Rozšiřování hlasového rozsahu
 • Nácvik písně Pod naším okýnkem

Tělesná výchova

 • Vycházka
 • Procvičování přihrávek a chytání míče

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím, aby děti nosily do školy vhodné oblečení a dostatek pití. Během slunečných dnů je ve třídě velké teplo.
 • Ve středu nás navštíví předškoláci z naší MŠ.

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Prvouka
Slabiky DI, TI, NI Jarní procvičování Dny v týdnu
Slabiky DĚ, TĚ, NĚ Odčítání do 20 Rok a roční měsíce
Jarní čtení Balónky  
  Sčítáme s robotem  

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top