Týdenní plán od 22. 4. do 26. 4. 2024

Český jazyk

 • Podmět a přísudek
 • Druhy přísudku
 • Vyjmenovaná slova, slovní druhy – procvičování
 • Společná četba, referáty

Sloh

 • Vyhledávání v textu

Matematika

 • Zlomek
 • Čtvercová síť
 • G –  rovnoběžníky

Informatika

 • Mediální výchova, analýza informací
 • Práce s reklamou, výmysly dezinformace

Vlastivěda

 • Jagellonci na českém trůnu

Přírodověda

 • Domácí mazlíčci
 • Ekosystém rybník – rostliny, živočichové rybníků,
 • Vycházka

Pracovní činnosti

 • Den Země – úklid plastů

Výtvarná výchova

 • Pozorování a zachycení skutečnosti

Hudební výchova

 • Nácvik písně
 • Poslech ukázek

Tělesná výchova

 • Průpravná cvičení na atletiku
 • Skok daleký

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top