Týdenní plán od 22. 11. do 26. 11. 2021

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po L
 • Procvičování a opakování VS po B
 • Slovní druhy
 • Ps:  Úhledné a čitelné písmo, písanka str. 19, 20
 • Čt: Charakteristika literárních postav

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba probírané kapitoly Happy house
 • Otázky: Co je to? Odpovědi: To je ..
 • Jednoduchá spojení s označením barvy a vlastností

Matematika

 • Zaokrouhlování čísel na desítky
 • Písemné sčítání a odčítání
 • Slovní úlohy
 • Opakování násobilky
 • G – vzájemná poloha dvou přímek, geom. útvary – bod, přímka, polopřímka

Prvouka

 • Orientace v krajině
 • Práce s mapou a kompasem
 • Péče o životní prostředí
 • Uč. str. 19, Ps str. 22, 23

Pracovní činnosti

 • Zhotovení jednoduchého ozdobného předmětu s využitím některých technik zpracování

Výtvarná výchova

 • Město z novinového papíru

Hudební výchova

 • Vyjmenovaná slova po L
 • Čas vánoční
 • Mikuláš

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik
 • Vybíjená

Doplňující informace pro rodiče

23. 11. Plavání – odjezd od školy v 7:25 hod., prosím o dochvilnost – s sebou vše na plavání + učebnice na Prv a M

Kateřina Vergu, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

Český jazyk Matematika Prvouka Hv
Vyjmenovaná slova po L – video + a – s přechodem Orientace v krajině Vyjmenovaná slova po L
Slyšet, mlýn, blýskat se Zaokrouhlování – rozhodovačka Mapové značky Čas vánoční
Polykat, vzlykat, plynout, plýtvat Procvičuj zaokrouhlování Světové strany – kvíz Mikuláš
Procvičuj i/y po L Procvičuj násobení a dělení Mapa Města Albrechtice a okolí
Trenažér po L
Vyjmenovaná slova po B – pravopis
Procvičování – vyjmenovaná slova po B

 

 

Back To Top