Týdenní plán od 22. 1. 2024 do 26. 1. 2024

Čtení

 • Docvičení čtení s písmenem Š
 • Vyvození písmene R
 • Čtení slabik, slov, vět a krátkých textů
 • Slabikář str. 42 – 46

Psaní

 • Docvičení psaní s
 • Vyvození psaní písmene p,  slabiky a slova s probranými písmeny
 • Písanka 1. díl str. 30 – 34
 • Opakování psacích písmen, slabik, slov – opisy, přepisy, diktát

Matematika

 • Sčítání, odčítání do 9
 • Rozklad čísel
 • Slovní úlohy
 • PS str. 38 – 40

Prvouka

 • Člověk  – denní režim, zdravé stravování
 • PS str. 36, 37

Doplňující informace pro rodiče

 • Při čtení doma dbejte na plynulost, šikovnější čtenáři trénují dodržování teček, otazníků za větou
 • V matematice trénujeme pamětné počítání bez prstů
 • Denně kontrolujte pouzdra, pomůcky do školy
 • 31. 1. 2024 dostanou děti pololetní vysvědčení
 • 1. 2. 2024 jedeme dopoledne v rámci vyučování do kina – cena je 150 Kč (předpis platby Vám byl zaslán na Edupage). Dětem můžete dát penízky na útratu, v kině je možné zakoupit si popcorn a pití.
 • 2. 2. 2024 proběhnou pololetní prázdniny

Hana Škrochová, třídní učitelka

 

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Prvouka
Čtení slov s písmenem š Rozklad čísel Lidské tělo – jeho části
Čtení s pochopením – věty s písmenem š Sčítání do 9 Hygiena
Slova s r Počítání do 9 (+,-) Části dne
Věty s R – čteme s porozuměním Výživa – zdraví prospěšné potraviny
Čtení pro pokročilé čtenáře s úkoly
Co je na obrázku? 
Doplň ztracené písmenko
Back To Top