Týdenní plán od 21. 9. do 25. 9. 2015

Český jazyk

 • Pořádek slov ve větě
 • Význam slabik při dělení slov
 • Pozdrav
 • Üčebnice, PL, odkazy na plánu

Čtení

 • Recitace
 • Plynulé čtení s přednesem
 • Čtenářská dílna

Psaní

 • Opis, přepis písmen, slov a jednoduchých vět

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky
 • Slovní úlohy
 • Matematické řetězce
 • Rýsování podle pravítka

Prvouka

 • Školní a kalendářní rok
 • Návštěva výstavky ovoce a zeleniny

Pracovní vyučování

 • Zvířata z přírodnin

Výtvarná výchova

 • Výtvarné dotváření přírodnin

Hudební výchova

 • Tempo v hudbě
 • Nácvik písně
 • Poslech

Tělesná výchova

 • Pohybové a závodivé hry
 • Posilování, protahování, relaxace

Doplňující informace pro rodiče

 1. Stále trénujte sčítání a odčítání do 20  – rychlost.
 2. Obalte učebnice a sešity – správná velikost obalů.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika  Prvouka  Písničky
Dokonči větu Přičítej k 8  Rok a měsíce Co to zvoní 
Popletené věty Odčítej od 12  Šk. a kalend. rok Lidové
Doplň Závody lodí  Opakování – škola Celoroční
Slep větu Přetahovaná    
       
       
Back To Top