Týdenní plán od 21. 6 do 25. 6. 2021

Český jazyk

 • Procvičování velkých písmen u vlastních jmen
 • Podstatná jména, slovesa

Čtení

 • Plynulé čtení s porozuměním a intonací
 • Mimočítanková četba
 • Čtení z vlastní knihy

Psaní

 • Opis a přepis
 • Opakování psacích písmen

Matematika

 • Násobení a dělení čísly 2, 3, 4, 5
 • Příklady se závorkami
 • Slovní úlohy
 • Sčítání, odčítání do 100

Prvouka

 • Opakování učiva

Pracovní vyučování

 • Úklid třídy

Výtvarná výchova

 • Rozdávání výkresů, třídění prací

Hudební výchova

 • Taneční hry
 • Poslech písní

Tělesná výchova

 • Sportovní den

Doplňující informace pro rodiče

 • 21. 6 . Výlet na farmu Dívčí Hrad – více informací na EduPage
 • 25. 6. Sportovní den – děti přijdou do školy ve sportovním oblečení – bližší informace na EduPage

Kateřina Vergu, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

Český jazyk Matematika Prvouka
Trénuj řazení slov podle abecedy Trénuj – násobení a dělení Rostliny – honička
Párové souhlásky – procvičuj Počítání do 100 Zvířata – osmisměrka

 

Back To Top