Týdenní plán od 21. 2. do 25. 2. 2022

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova B, L, M – procvičování, diktát
 • Vyjmenovaná slova po P
 • Slovesa – osoba, číslo, čas

Anglický jazyk

 • Greg´s flat – slovní zásoba
 • Předložky in, on, under

Matematika

 • Písemné sčítání trojciferných čísel
 • Zaokrouhlování trojciferných čísel
 • G: Čtyřúhelníky, čtvercová síť
 • Opakování – čtverec, obdélník

Prvouka

 • Půda, teplo, světlo

Pracovní činnosti

 • Příprava jednoduchého pokrmu

Výtvarná výchova

 • Kreslení ve čtvercové síti

Hudební výchova

 • Rozšiřování hlasového rozsahu
 • Slunce za hory, opakování písní

Tělesná výchova

 • Prohlubování síly, rovnováhy a správného držení těla – stoj na rukou s dopomocí, chůze na obrácených lavičkách

Doplňující informace pro rodiče

 1. Zkontrolujte pomůcky do školy
 2. 24. 2. proběhne recitační soutěž pro vybrané žáky

Kateřina Vergu, třídní učitelka

 

PROCVIČUJ UČIVO

Český jazyk Matematika Prvouka
VS po P a slova příbuzná Písemné sčítání trojciferných čísel – prac. list Půda 1 – video
Pravopis – P Písemné sčítání trojciferných čísel 2 – prac. list Půda 2
VS po P – kolo + pod sebou do 1000 – procvičuj Slunce
VS po P – kvíz Počítání s piráty + do 1000 Práskni krtka – půda
Pracovní list – opakování VS po B, L Čtyřúhelník Neživá příroda – test
VS po M – procvičuj Čtvercová síť Půda – test
Back To Top