Týdenní plán od 21. 11. do 25. 11. 2022

Český jazyk

 • Slovní druhy
 • Mluvnické kategorie u sloves

Český jazyk – sloh

 • Dialog a jeho znaky

Anglický jazyk

 • Dle vyučujícího

Matematika

 • Dělení přirozených čísel
 • Pamětné dělení se zbytkem
 • Písemné dělení 2. cif. dělitelem
 • Souřadnice bodů – graf

Vlastivěda

 • 1. světová válka

Přírodověda

 • Střídání dne a noci

Informatika

 • ZAV

Pracovní činnosti

 • Práce s OZOBOTY

Výtvarná výchova

 • Řešení barevných vztahů objektů a prostředí

Hudební výchova

 • Nácvik tanečku na vystoupení

Tělesná výchova

 • Šplh o tyči
 • Posilovací cviky
 • Míčové a pohybové hry
český jazyk matematika přírodověda
koncovky podstatných jmen písemné dělení vesmír slovesný čas
psaní n, nn zlomky
slovní druhy
Back To Top