Týdenní plán od 20. 10. do 24. 10. 2014

Český jazyk

 • Slabiky, dělení slov na konci řádku, hlásky, slova nadřazená, podřazená, souřadná

Čtení

 • Plynulé čtení bez chyb s výrazem (klesáme hlasem za tečkou, za čárkou chvíli počkáme, za otazníkem vystoupáme melodií hlasu, větu s ! přečteme s důrazem…..

Psaní

 • Opis, přepis bez chyb, diktát slov a krátkých vět

Matematika

 • Opakování a procvičování 8+, 9+, 7+, 11-, 12-, 13-, vyvození 6+, 14-, jednotka délky 1m, měřidla délky
 • TEST 7+, 13-

Prvouka

 • Opakování stromů, lesních plodů, rostlin a hub, lesní zvěř, význam lesa

Pracovní vyučování

 • Halloweenské dekorace

Výtvarná výchova

 • Dokončení koláže les + Halloween

Hudební výchova

 • Opakování známých písní, hra na flétnu (správné dýchání, úchop, tvoření tónu), hudební hry – na otázku a odpověď

Tělesná výchova

 • Průpravná cvičení s náčiním, překážková dráha

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím o zakoupení lepidel – docházejí.
 2. Připomínám nutnost každodenního čtení.
 3. Do PRV je vhodné se připravovat průběžně, nejlépe před každou hodinou PRV. Test následuje až po probrání kapitoly (najednou je toho hodně).
 4. Ještě nemám od všech vybrány kancelářské papíry ke kopírování.
 5. Upozorňuji na odkazy v týdenních plánech, děti mohou již o víkendu procvičovat.
 6. Akce Budulínek – sraz 14:30 na vlakovém nádraží.
třídní učitelka, Vladimíra Dudková

Odkazy na procvičování učiva

 Jazyk český               Matematika          
Slova nadřazená, podřazená, souřadná Geometrické tvary
Druhy vět Matematické řetězy
Back To Top