Týdenní plán od 20. do 24. ledna 2014

Český jazyk

 • Souhlásky měkké a tvrdé.
 • Procvičování abecedy, druhů vět, dělení slov na slabiky, psaní u a ú/ů.
 • Sloh: Kouzelná slova – chováme se k sobě ohleduplně.
 • Uč. str. 60-62, uč. doma str. 58-60.

Čtení

 • Recitace – příprava na recitační soutěž.
 • Dramatizace pohádky.
 • Čtení pro kamarády.
 • Uč. str. 70-74.

Psaní

 • Opis, přepis slov a vět.
 • Písmena j a p.
 • Písanka str. 11-13.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100.
 • Porovnávání čísel a řazení podle velikosti(vzestupně i sestupně).
 • G: úsečka – měření délky, přímka – rýsování.

Prvouka

 • Hygiena a čistota.
 • Ps str. 47 a 48.

Pracovní vyučování

 • Přišívání knoflíků.

Výtvarná výchova

 • Plavecký výcvik – kresba.

Hudební výchova

 • Taneček k písni Kalamajka.
 • Doprovod na dětské rytmické nástroje.

Tělesná výchova

 • Kotoul vpřed na zvýšené podložce, kotoul vzad.
 • Přihrávky jednoruč, driblink.
 • Přehazovaná – spolupráce při hře.

Doplňující informace pro rodiče

 • 22. 1. – konzultační třídní schůzky, které proběhnou od 15.30 do 17.30.
 • Děti potřebují denně pravítko a tužku č. 3 (mohou používat i  pentilku) do geometrie.

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Prvouka
 u-ú-ů  Rybáři  Jsem nemocný
 Druhy vět  Porovnávání čísel  
 ži-ží  Péťa na houbách  
 ši-ší  Sudá a lichá čísla  
 či-čí  Kostky  
 Pro šikulky  Chceš být milionářem?  

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top