Týdenní plán od 13. do 17. ledna 2014

Český jazyk

 • Tvrdé souhlásky – procvičování.
 • Měkké souhlásky – vyvození, nácvik řady měkkých souhlaásek.
 • Procvičování – druhy vět, řazení slov podle abecedy, psaní ú, ů, dělení slov na slabiky.
 • Sloh: přísloví.
 • Uč. str. 57-60, uč. doma str. 53-57.

Čtení

 • Orientace v textu, co rádi čteme.
 • Uč. str. 66-70.

Psaní

 • Psaní číslic a procvičování probraných písmen.
 • Písanka str. 9-11.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 20, do 100.
 • Sudá a lichá čísla.
 • G: úsečka – rýsování a měření, přímka.
 • PS str. 23-27.

Prvouka

 • Nemoc a úraz.
 • Uč. str. 38, PS str. 46.

Pracovní vyučování

 • Přední steh.

Výtvarná výchova

 • Poznávání tvarů a funkcí lidských výtvorů – žehlička, kresba.

Hudební výchova

 • Noty, rozšiřování hlasového rozsahu, nácvik písně.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.

Doplňující informace pro rodiče

 • 22. 1. – konzultační třídní schůzky, které proběhnou od 15.30 do 17.30.
 • 30. 1. – filmové představení v Krnově, doprava a vstupné 100 Kč.
 • Připravujeme se na recitační soutěž (12. 2.), děti si mohou vybrat básničky z knih a časopisů, případně dodám texty sama.

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český   Matematika Prvouka
 dy-dý    Ještěrky  Lidské tělo
 ty-tý    Tom a Jerry  Lidské tělo 2
 ny-ný    Procvičujeme rychlost  Úraz – nemoc
 Co už umíme    Přímka  
 Druhy vět    Pětiminutovka  

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

 

Back To Top