Týdenní plán od 20. 9. do 24. 9. 2021

Český jazyk

 • Věta jednoduchá, souvětí
 • Spojky, slovesa
 • Práce s osnovou

Anglický jazyk

 • Pozdravy
 • Číslovky 1 – 10
 • Představení sama sebe

Matematika

 • Násobení 2 až 5 – opakování
 • Počítání do 100 – opakování
 • Bod, úsečka, přímka – opakování

Prvouka

 • Dopravní značky
 • Vybavení kola
 • Pravidla silničního provozu

Pracovní činnosti

 • Navlékání přírodnin – klobouk

Výtvarná výchova

 • Lepení, trhání

Hudební výchova

 • Hra na flétnu – opakování známých not
 • Beskyde, Beskyde – zpěv

Tělesná výchova

 • Pohybové hry na obratnost, rychlost
 • Posilovací cvičení

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím o kontrolu pomůcek nachystaných dle rozvrhu hodin, děti hodně zapomínají!
 2. V pondělí 27. 9. je ředitelské volno.
 3. V úterý 28. 9. je státní svátek.
 4. Na čtvrtek do PV si děti přinesou hrst přírodnin na navlékání (jeřabiny, šípky, brslen, kukuřici, drobné květy, klasy, traviny….)

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Spojky Násobení a dělení – procvičování s fotbalem Dopravní značky
Slovesa Násobení a dělení se souřadnicemi Chodec a cyklista na silnici – pravidla
Věta jednoduchá, souvětí Počítání do 100 – hadi Chování v MHD

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top