Týdenní plán od 20. 9. do 24. 9. 2010

Český jazyk

 • Psaní y, ý, i, í po tvrdých a měkkých souhláskách
 • Slovní význam
 • Slovní druhy, vyhledávání
 • Učebnice str. 10 až 13

Sloh

 • Medvěd na náměstí
 • Práce sosnovou

Čtení a psaní

 • Plynulé čtení
 • Maminčin dar – zpaměti
 • Josef Lada, jeho ilustrace, pohádky, říkadla
 • Čítanka str. 19 až 22
 • Písanka str. 7, 8

Anglický jazyk

 • Pozdravy ve frázích dne, rozloučit se, poděkovat, poprosit

Matematika

 • Opakování násobení a dělení 2,3,4,5
 • Slovní úlohy
 • Činnostní učení – práce s kartičkami
 • Opakování sčítání a odčítání do 100

Prvouka

 • Opakujeme pravidla slušného chování
 • Dopravní značky, vybavení kola
 • Cesta do školy
 • Opakujeme adresu bydliště, adresu školy
 • Učebnice str. 8, 9

Pracovní činnosti

 • Podzimní paleta

Výtvarná výchova

 • Dýně – kresba suchou křídou

Hudební výchova

 • Délky not

Tělesná výchova

 • Hod míčkem
 • Běh v terénu přes překážky

Doplňující informace pro rodiče

Prosím, nezapomeňte, že dne 22. září v 16. 30 budou třídní schůzky. Prosím, podepište dětem žákovské knížky.

Na pátek si děti přinesou do pracovních činností přírodniny ( spíše drobné věci – jeřabiny, šípky, trnky, semínka).

Do čtení si mohou přinést knížku J. Lady.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top