Týdenní plán od 2.11. do 6. 11. 2020

Český jazyk

 • Stavba slova
 • Vyjmenovaná slova po b
 • Slova příbuzná
 • Diktát
 • Sloh – vypravování podle osnovy
 • Čtení – technika čtení, frázování
 • Psaní – str. 13, 14 – opis, přepis

Anglický jazyk

 • My toys
 • My favourite…

Matematika

 • Násobilka 9
 • Pamětné sčítání a odčítání dvojciferných čísel
 • G – vzájemná poloha dvou přímek

Prvouka

 • Krajina v okolí domova
 • Voda v krajině

Pracovní činnosti

 • Práce s modelovací hmotou

Výtvarná výchova

 • Podzimní krajina – rudka

Hudební výchova

 • Noty a pomlky
 • Kačena divoká
 • Už ty pilky dořezaly – poslech

Tělesná výchova

 • Kotoul vzad – průpravné cviky
 • Závodivé hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Zkontrolujte a doplňte pomůcky. Zkompletujte cvičební úbor.
 2. Absenci dítěte omlouvejte neprodleně. Zajistěte doplnění zameškaného učiva.
 3. Sledujte zprávy na Edupage.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva Základní škola a Mateřská škola Ostrožská Lhota

Český jazyk Matematika Prvouka Různé
Slovní druhy Nás. a dělení 8 Krajina v okolí domova Online diktát VS po b
Stavba slova Nás. a dělení 9 Voda v krajině Noty a pomlky
Vyjmenovaná slova po b Nás. 9 – vychytávka Povrch ČR Noty a pomlky 2
VS po b – přehled Nás. 9 – zrychluj M – puzzle
VS  s písničkou Pamětné +, – s přechodem 10
Přibyslavští obyvatelé – píseň G –  vzájemná poloha 2 přímek
G – kolmost přímek

 

Back To Top