Týdenní plán od 2. 11. do 6. 11. 2020

Český jazyk

 • Stavba slova
 • Slova souznačná, nadřazená, podřazená, souřadná
 • Vyjmenovaná slova po B
 • Uč. str. 38-40, PS str. 16, 19, 22-25
 • Psaní: Procvičování písmen J, Y, c, ch, písanka str. 13 a 14
 • Čtení: Hlasité a tiché čtení, čítanka str. 21-24

Anglický jazyk

 • My toys

Matematika

 • Sčítání a odčítání dvojcif. čísel bez přechodu i s přechodem 10
 • Násobení a dělení 9, 10
 • G – vzájemná poloha dvou přímek
 • Uč. str. 25, 27-30, 34-35

Prvouka

 • Krajina v okolí domova
 • Uč. str. 15, PS str. 19

Pracovní činnosti

 • Práce s modelovací hmotou – ryba – dobrovolné

Výtvarná výchova

 • Kompozice ploch s využitím libovolných prvků – dobrovolné

Hudební výchova

 • Noty a pomlky, zápis not

Tělesná výchova

 • Pobyt v přírodě

Doplňující informace pro rodiče

 •  Od 2. 10. on-line výuka. Podrobné informace na Edupage.
 • Děkuji všem rodičům za spolupráci při domácí výuce.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

Český jazyk Matematika Prvouka HV PV, VV
VS po B – video Násobilka 9 Typy krajiny Zápis not Ještěrky
O bydlení – písnička Procvičuj sčítání Milešovka
RAP – VS po B + a – s přechodem Údolí Dyje
VS po B Namaluj si obrázek Sněžka
Slova příbuzná – být Procvičuj násobení a dělení
Slova příbuzná – obyčej, bystrý, bylina Trenažér na násobení 0-6
BÝT-BÍT Trenažér na dělení 0-6

 

Back To Top