Týdenní plán od 2. 10. do 6. 10. 2023

Český jazyk

 • Stavba slova – procvičování;
 • Pravopis souhláskových skupin
 • Diktát
 • Střídavé čtení
 • Čtenářská dílna

Český jazyk– sloh

 • Dopis

Matematika

 • Písemné násobení
 • Dělení se zbytkem
 • Slovní úlohy
 • Jednotky objemu a času
 • G – přímky kolmé

Vlastivěda

 • Mapa, světové strany

Přírodověda

 • Horniny a nerosty

Informatika

 • Kódování, vyjádření informace různými způsoby
 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Zhotovení hračky podle předlohy

Výtvarná výchova

 • Řešení dekorativní plochy symetricky

Hudební výchova

 • Opakování písní
 • Hra na Orffovy nástroje, jednoduchý doprovod
 • Poslech ukázek hudebních děl

Tělesná výchova

 • Vytrvalostní běh, pohybové hry
 • Posilování

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top