Týdenní plán od 2. 1. do 6. 1. 2023

Český jazyk

 • Opakování
 • Slabika,, hláska, písmeno, slovo
 • Souhlásky a samohlásky
 • str. 54-56

Čtení

 • Čtení s porozuměním
 • Střídavé čtení dle rolí
 • str. 62-67

Psaní

 • Opis, přepis
 • str. 33-34

Matematika

 • Číselný obor 0-100
 • Porovnávání
 • Přičítání jednotek k celým desítkám
 • Odčítání jednotek k nejbližší desítce
 • Znázorňování na číselné ose
 • Písemné +, – bez přechodu 10
 • str. 20-24

Prvouka

 • Zima
 • Zvířata v zimě
 • str. 32-33, PS str. 35-36

Pracovní vyučování

 • Zdokonalování v navlékaní nitě, uzlík

Výtvarná výchova

 • Autoportrét

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Kotoul vpřed, vzad
 • Trenéři do škol

Doplňující informace pro rodiče

Vyučování začíná v úterý 3. ledna.

Opět, prosím, zkontrolujte dětem pomůcky do vyučování – ostrouhané tužky, pastelky… Pravítko, lepidlo, nůžky, fólie, funkční fix na tabulku…

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Krátká x dlouhá Sčítej Zima
Procvičuj Odčítej Zvířata v zimě
Doplň správně Dopočítej Zimní spánek
Souhlásky r, l Odpočítej
Počet slabik Vyber výsledek

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top