Týdenní plán od 19. 9. do 23. 9. 2011

Český jazyk

 • Slova citově zabarvená, spisovná a nespisovná.
 • Slovní druhy.
 • Vyjmenovanná slova.
 • Učebnice str. 8-11,13-14

Český jazyk – sloh

 • Vypravování – členění textu.

Anglický jazyk

 • 1. lekce

Matematika

 • Násobení a dělení.
 • Pamětné a písemné sčítání a odčítání.
 • Slovní úlohy.
 • Jednotky hmotnosti a délky.
 • Geometrie: vzájemná poloha přímek v rovině.
 • Učebnice str. 6-8, 10-11

Vlastivěda

 • Demokratická práva občanů.
 • Prezident a vláda.
 • Státní symboly.

Přírodověda

 • Vzduch – písemečka.
 • Voda a koloběh vody v přírodě.

Pracovní činnosti

 • Jednoduché origamy.

Výtvarná výchova

 • Malba vycházející z představy a skutečnosti.

Hudební výchova

 • Noty a notová osnova.

Tělesná výchova

 • Pohybové hry.

Doplňující informace pro rodiče

V pátek 23. 9. jedeme do Krnova na dopravní hřiště.

Vybíráme: hornické muzeum  – 250,- Kč, ZAV – 150,- Kč, fond – 50,- Kč, Vv – 100,- Kč.

Kontrola známek na Moje El-ka.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top