Týdenní plán od 19. 4. do 22. 4. 2022

Český jazyk

 • Opakování a procvičování probraného učiva
 • Procvičování slov se slabikami dě, tě, ně
 • Slabiky bě, pě

Čtení

 • Plynulé čtení s intonací

Psaní

 • Trénování spojů jednotlivých písmen a slabik

Matematika

 • Opakování násobení 2
 • Dělení 2
 • Slovní úlohy
 • Měření na cm a mm

Prvouka

 • Význam hospodářských zvířat pro člověka

Pracovní vyučování

 • Úklid v přírodě

Výtvarná výchova

 • Stromy na jaře

Hudební výchova

 • Refrén v písni

Tělesná výchova

 • Přetahy a přetlaky
 • Cvičení na žebřinách
 • Vycházka do přírody

Doplňující informace pro rodiče

 • Dne 21. 4. 2022 se budou konat konzultační třídní schůzky. V čase od 15.30 do 17.30 hod.

Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka
Skupiny bě, pě, vě, mě Násobení 2 Opakování – jaro
Diktáty dě, tě, ně Příprava na dělení Hlasy hosp. zvířat
Skupiny bě, pě, vě, mě Dělení 2 Hospodářská zvířata
Slovesa Pětiminutovky Naši ptáci
Předložky

 

 

Back To Top