Týdenní plán od 19. 10. do 23. 10. 2020

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova B, L
 • str. 28-30, PS str. 13-16

Český jazyk – sloh

 • Oslovení, omluva, prosba
 • Lv – četba vlastní knihy

Anglický jazyk

 • Halloween

Matematika

 • Písemné dělení jednociferným dělitelem
 • Opakování písemného násobení
 • Slovní úlohy
 • Čísla do 10 000 – čtení, jejich zápis
 • str. str. 27-31

Vlastivěda

 • Opakování
 • Mapy, orientace na mapě, orientace v krajině
 • str. 21-22, PS str. 13

Přírodověda

 • Vlastnosti látek
 • Délka, hmotnost
 • str. 47-49

Informatika

 • Popis činnosti

Pracovní činnosti

 • Podzimní výrobek

Výtvarná výchova

 • Pozorování a volné zachycení skutečnosti

Hudební výchova

 • Opakování not, hudební teorie

Tělesná výchova

 • Vycházka, protažení těla

Doplňující informace pro rodiče

Zadané úkoly plňte do uvedeného data, procvičujte odkazy na plánu.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Přírodověda Vlastivěda
VS po B Dělení – video Horniny a nerosty 1 Orientace v krajině
VS po L Písemné dělení 2 Horniny a nerosty 2 Mapy, barvy...
Diktáty Násob písemně Délka
Čísla do 10 000 Hmotnost

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top