Týdenní plán od 19. 1. do 23. 1. 2015

 

Český jazyk

 • Podstatná jména – určování mluvnických kategorií
 • Procvičování slovních druhů a psaní předpon s/z
 • Recitace – próza zpaměti

Český jazyk – sloh

 • Telefonický rozhovor, role mluvčího

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba
 • Telling the time

Matematika

 • Desetinná čísla – porovnávání, zápis čísel ze zlomku na desset. číslo
 • Převádění jednotek obsahu, plošné jednotky ar a hektar
 • Shodné úsečky, střed a osa úsečky

Vlastivěda

 • Evropa – poloha a podnebí
 • Evropa – rostliny a živočichové

Přírodověda

 • Polární pás
 • Přizpůsobení rostlin a živočichů
 • Dokončení projektu

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem 

Výtvarná výchova

 • Vlajky států Evropy

Hudební výchova

 • Hudební teorie
 • Písnička Zlatnická

Tělesná výchova

 • Základní taneční krok
 • Vybíjená a přehazovaná

Doplňující informace pro rodiče

V pátek 23.1. zkrácené vyučování. Sledujte informace na Elce.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Matematiku Procvičuj
Jazyk český Určuj
Vlastivěda Evropa
Přírodověda Zkus
Back To Top