Týdenní plán od 18. do 20. listopadu 2009

Český jazyk

 • nadále procvičujeme vyjmenovaná a příbuzná slova, str. 42, 43, 44 , 45
 • rozlišování předložek a předpon, str. 21-23

Český jazyk – sloh

 • aktovka, popis věci, str. 41

Čtení a literární výchova

 • nejznámější ilustrátoři dětských knih

Anglický jazyk

 • předložky – in, on, under
 • množné číslo podstatných jmen

Matematika

 • ústní procvičování sčítání a odčítání čísel do 10 000 zpaměti, str. 36, 37
 • písemné sčítání a odčítání čísel do 10 000, str. 41, 42
 • zaokrouhlování čísel na desítky a stovky, str. 40
 • geometrie – rýsování kolmic a rovnoběžek procházejících daným bodem

Vlastivěda

 • práce s vlastní mapou, zakreslování pohoří a hor

Přírodověda

 • práce ve skupinách, vyhledávání informací o listnatých stromech vyskytujících se v lesích – internet

Pracovní činnosti

 • příprava prací na podzimní výstavu

Výtvarná výchova

 • muchláž – cesta pro brouky

Hudební výchova

 • st. svátek, odpadá výuka

Tělesná výchova

 • poslední plavecký výcvik budeme mít 25. listopadu

Doplňující informace pro rodiče

Prosím rodiče, aby pomohli svým dětem s přípravou kostýmů na páteční akci dne 4. prosince 2009. Více je uvedeno na www.zsma.cz v „Krátkých zprávách“.

Eva Rusinská, třídní učitelka

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top