Týdenní plán od 18. 9. do 22. 9. 2023

Český jazyk

 • Podstatná jména
 • Kořen slova, slova příbuzná

Český jazyk – sloh

 • Popis

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Pamětné násobení a dělení
 • Geo – trojúhelníková nerovnost

Vlastivěda

 • Opakování dějin

Přírodověda

 • Podmínky života na Zemi
 • Neživá příroda

Informatika

 • Psaní Zav

Pracovní činnosti

 • Sběr přírodnin

Výtvarná výchova

 • Vytváření kontrastu přírodních forem a pozadí

Hudební výchova

 • Píseň Rodné údolí

Tělesná výchova

 • Turistická vycházka

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 20. 9. turistická vycházka.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Matematika – zaokrouhlování Jazyk český – kořen slova Vlastivěda – Lucemburkové Přírodověda – Podmínky života na Zemi
Pamětné počítání Opakování Vznik českého království Horniny a nerosty
Trojúhelníková nerovnost Procvičování Kvíz PŘ Nerudní suroviny
Back To Top