Týdenní plán od 18. 10. do 22. 10. 2021

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov.
 • Hláska a písmeno O, o.
 • Obrázkové čtení vět.
 • Skládání ze složek.
 • Živá abeceda str. 32-37, Zdokonalujeme čtení str. 16-20

Psaní

 • Uvolňovací cviky – šikmá čára shora dolů, vratný tah
 • Základní hygienické návyky při psaní.
 • Písanka str. 17 a 19 a další kresebné uvolňovací cviky.

Matematika

 • Nácvik psaní číslice 3.
 • Sčítání a odčítání v oboru čísel do 4.
 • Tvoření otázek a odpovědí – obchodování.
 • Vyvození čísla 5.
 • Sčítání v oboru čísel do 5.
 • PS str. 31-37.

Prvouka

 • Zvířata a rostliny v lese.
 • Krajina na podzim – opakování učiva.

Pracovní vyučování

 • Práce s přírodním materiálem – myška(brambory).

Výtvarná výchova

 • Malba – strom.

Hudební výchova

 • Správné dýchání a správná výslovnost při zpěvu.
 • Nácvik písně Kočka leze dolů.
 • Poslech: Malé kotě.

Tělesná výchova

 • Rytmizovaný pohyb.
 • Cvičení s míči, v družstvech.

Doplňující informace pro rodiče

 • Denně procvičujte čtení a skládání. Pracujte po chvilkách. říkejte si s dětmi slova na počáteční písmena M, L, S, A, O.
 • Pravidelně kontrolujte pouzdra. Veďte děti k samostatnosti při přípravě do školy.
 • V úterý si děti přinesou jeden menší brambor do pracovní výchovy.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Čtení                                           Matematika                                        Prvouka                                            
První hláska Počítej! Podzim
Písmeno O Obrázkové počítání Podzimní plody
Učíme se O Počítáme do 5 Zvířata na podzim
Sčítání do 5 Pexeso
Podzimní úroda
Back To Top