Týdenní plán od 17. 9. do 21. 9. 2023

Český jazyk

 • Stavba slova – předpona x předložka.
 • Spodoba slov na konci i uprostřed.
 • Četba pohádek, čtenářská dílna.
 • Pracovní sešit str. 4 – 5.

Český jazyk – sloh

 • Formální úprava textu.
 • Vypravování.

Matematika

 • Násobení a dělení.
 • Dělení se zbytkem.
 • Slovní úlohy.
 • G – rovnoběžky, různoběžky, průsečík, střed úsečky.
 • Pracovní sešit str. 2 – 3.

Vlastivěda

 • Státní svátky památná místa.
 • Učebnice str. 5 -6.

Přírodověda

 • Půda.
 • Slunce.
 • Učebnice str. 5 – 6.

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem.

Výtvarná výchova

 • Zachycení skutečnosti.

Hudební výchova

 • Poslech ukázek z hudebních děl.
 • Délka not, noty – značky pro tóny.

Tělesná výchova

 • Technika startu, nízký start, sprint.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím o kontrolu věcí a pouzder, obalit učebnice a sešity.
 2. Dohlédněte na pravidelné čtení, učivo si děti mohou procvičovat v plánu.
 3. Donést cvičební úbor, někteří si ho brali ve čtvrtek domů.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ

Český jazyk Matematika Přírodověda Vlastivěda Informatika
Předpony Násobilka – trénink Slunce, Země ČR Části počítače
Spodoba Nás. a děl. mimo obor násobilky Půda Významné dny… Hardware počítače
Vyjmenovaná slova po B Písemné +, – Slunce – prezent. Části počítače
Přesmyčky VS po B Dělení se zb,. Půda 2
Zaokrouhlování Vznik půdy
Slunce
Slunce
Back To Top