Týdenní plán od 11. 9. 15. 9. 2023

Český jazyk

 • Spodoba, vlastní jména – opakování.
 • Slova spisovná a nespisovná.
 • Synonyma, slova citově zabarvená.
 • Učebnice str. 10-12.
 •  Pracovní sešit str. 1-2.

Český jazyk – sloh

 • Řečnická cvičení.

Anglický jazyk

 • Opakování 3. třída.

Matematika

 • Zaokrouhlování, numerace do 1 000.
 • Jednotky délky.
 • G – rovnoběžky, různoběžky.
 • Učebnice str. 5-7.
 • Pracovní sešit str. 1-2.

Vlastivěda

 • Česká republika – zákony, státní symboly.
 • Učebnice str. 5-6.

Přírodověda

 • Příroda živá a neživá.
 • Voda, koloběh vody.
 • Učebnice str. 4

Pracovní činnosti

 • Poučení o bezpečnosti.
 • Práce s drobným materiálem.

Výtvarná výchova

 • Volné zachycení skutečnosti.

Hudební výchova

 • Pěvecké dovednosti – dýchání, výslovnost.
 • Nácvik písně.

Tělesná výchova

 • Průpravná cvičení pro atletické činnosti.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím, obalte všechny učebnice a sešity.
 2. Dohlédněte na pravidelní každodenní čtení, učivo si děti mohou procvičovat v plánu.
 3. Vždy v pátek máme dílnu čtení, donést si místo čítanky svoji knihu.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ  
Český jazyk Matematika Vlastivěda Přírodověda
Párové souhlásky – spodoba Násobilka Česká republika Příroda živá a neživá
Synonyma Zaokrouhlování na 10 ČR Plýtvání vodou
Slova spisovná a nespisovná Zaokrouhlování na 100 Státní symboly Voda
Slova citově zabarvená Zaokrouhlování Státní symboly Koloběh vody
Vyjmenovaná slova Násobení a dělení Koloběh vody
G – vzájemná poloha 2 přímek
Back To Top