Týdenní plán od 17. 5. do 21. 5. 2010

Český jazyk

 • Procvičování věty hlavní a vedlejší, rozvíjejících větných členů str. 138-140
 • Neohebné slovní druhy – příslovce str.142-144

Český jazyk – sloh

 • Popis

Anglický jazyk

 • People or machines – přítomný čas průběhový a přítomný čas prostý

Matematika

 • Násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem str. 33, 36-37
 • Závislá a nezávislá proměnná str. 38-39
 • Geometrie: vzájemná poloha 2 kružnic str. 34

Vlastivěda

 • Českomoravská vrchovina

Přírodověda

 • Jednoduché stroje – shrnutí
 • Výroba papíru str. 90-91

Pracovní činnosti

 • Význam ovoce ve výživě – ovocný salát

Výtvarná výchova

 • Jak jsem prožil ráno

Hudební výchova

 • Niagára
 • Poslech: B. Smetana – Furiant z České suity

Tělesná výchova

 • Nízký a vysoký start
 • Skok do výšky a dálky
 • Závodivé a míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 19. 5. se od 15:30 hod. do 17:30 hod. konají konzultační třídní schůzky.

Jana Vyležíková, třídní učitelka 

Back To Top