Týdenní plán od 17. 5. do 21. 5.

Český jazyk

 • Neohebné slovní druhy – příslovce
 • Procvičování – věta hlavní a vedlejší
 • Rozvíjející větné členy

Český jazyk – sloh

 • Zpráva

Anglický jazyk

 • Procvičování přítomného průběhového času
 • Tvoření otázek a záporu
 • PS str. 57
 • Slovíčka 6/A, B

Matematika

 • Nás. a děl. desetinných čísel přirozeným číslem
 • Závislá a nezávislá proměnná
 • Ge: vzájemná poloha dvou kružnic

Vlastivěda

 • Opakování – Severní Morava a Slezsko, Valašsko
 • Slepé mapky, orientace na mapě

Přírodověda

 • Výroba železa, skla a papíru

Pracovní činnosti

 • Výroba kulis k pohádce

Výtvarná výchova

 • Staveniště

Hudební výchova

 • Prodaná nevěsta – internet
 • Nácvik písně k pohádce

Tělesná výchova

 • Skok vysoký
 • Nízký a vysoký start
 • Míčové a pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

       19. 5. třídní schůzky 

Back To Top