Týdenní plán od 18. 3. do 22. 3. 2024

Český jazyk

 • Shrnutí podstatných jmen
 • Četba ukázek z knih
 • Referáty

Sloh

 • Inzerát, vzkaz

Matematika

 • Přímá a nepřímá úměrnost
 • Jednotky objemu a času
 • G – obvod čtverce a obdélníku

Informatika

 • Tvorba krátké prezentace
 • Psaní ZAV

Vlastivěda

 • Panovníci z rodu Přemyslovců
 • Lucemburkové

Přírodověda

 • Ekosystém park

Pracovní činnosti

 • Velikonoční dekorace

Výtvarná výchova

 • Pozorování a zachycení skutečnosti

Hudební výchova

 • Nácvik písně Voláme sluníčko
 • Opakování not
 • Poslech – B. Martinů

Tělesná výchova

 • Pohyb s míčem, přihrávky a střelba na branku, koš

 • Bruslení

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top