Týdenní plán od 17. 10. do 21. 10. 2022

Český jazyk

 • Párové souhlásky uvnitř slov (v-f, z-s, ž-š).
 • Sloh: podle osnovy vypravovat ústně i písemně základy techniky mluveného projevu.
 • Čtení: hlasité čtení, větný přízvuk, texty různých žánrů, pověst.

Anglický jazyk

 • Test Unit 2.
 • Halloween.

Matematika

 • Násobilka 8 a 9.
 • Slovní úlohy s využitím násobilky n krát více, n krát méně.
 • G: Polopřímka, polopřímky

Prvouka

 • Naše vlast, státní symboly, Evropa.

Pracovní činnosti

 • Jednoduché kartonážní práce -vesnice – koláž.

Výtvarná výchova

 • Sledování základních přírodních zákonitostí na tvarově zajímavých rostlinách a stromech.

Hudební výchova

 • Rytmizace říkadel- hra na ozvěnu.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím o kontrolu věcí, pouzdra.
 2. V úterý 18. 10. plavecký výcvik. Učíme se první a poslední hodinu (JČ a ČT).
 3. V pátek 21. 10. odpolední akce návštěva zámku a Halloween. Info zasláno přes Edu.
 4. Příští týden jsou od středy 26. do 28. 10 podzimní prázdniny.

Regína Hajná

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA HRAVĚ  
Jazyk český Matematika Prvouka Angličtina
Párové souhlásky bxp Násobení a dělení 7 (skolakov.eu) Rozdíly Procvičuj slovíčka
Párové souhlásky dxt Násobky 8 vetřelci Státní symboly Barvy
Párové souhlásky ďxť Násobení 8 s myškou Hymna Barvy1
Párové souhlásky hxch Dělení s 8 Kvíz
Párové souhlásky vxf Trenažér násobení a dělení s 8 Moje vlast
Párové souhlásky zxs
Párové souhlásky žxš
Všechno
Back To Top